Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:

            Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026

Watching: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026