Annual General Meeting

  • Đại Hội Cổ Đông Thường Niên - Năm 2021 / Annual General Meeting 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2021 / NOTIFICATION ON THE CHANGE OF AGM 2021 VENUE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2021 / NOTIFICATION ON THE CHANGE OF AGM 2021 VENUE
  • Đại Hội Cổ Đông Thường Niên - Năm 2021 / Annual General Meeting 2021

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021 (TÀI LIỆU) / ANNUAL GENERAL MEETING 2021 (DOCUMENTS)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2021 (TÀI LIỆU) / ANNUAL GENERAL MEETING 2021 (DOCUMENTS)
  • Đại Hội Cổ Đông Thường Niên - Năm 2022 / Annual General Meeting 2022

CV CỦA VSD HỦY NGÀY ĐKCC

CV CỦA VSD HỦY NGÀY ĐKCC
  • Đại Hội Cổ Đông Thường Niên - Năm 2022 / Annual General Meeting 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (TÀI LIỆU)/ANNUAL GENERAL MEETING 2022 (DOCUMENTS)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (TÀI LIỆU)/ANNUAL GENERAL MEETING 2022 (DOCUMENTS)
  • Đại Hội Cổ Đông Thường Niên - Năm 2022 / Annual General Meeting 2022

NQ HĐQT SỐ 03.2022 THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TN 2022 / RESOLUTION 03.2022 APPROVAL FOR THE PLAN OF ORGANIZATION OF THE AGM 2022

NQ HĐQT SỐ 03.2022 THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TN 2022 / RESOLUTION 03.2022 APPROVAL FOR THE PLAN OF ORGANIZATION OF THE AGM 2022
  • Đại Hội Cổ Đông Thường Niên - Năm 2022 / Annual General Meeting 2022

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2022/ NOTIFICATION FOR LAST REGISTRATION DATE TO EXERCISE THE RIGHT TO ATTEND AMG 2022

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2022/ NOTIFICATION FOR LAST REGISTRATION DATE TO EXERCISE THE RIGHT TO ATTEND AMG 2022