NQ HĐQT SỐ 03.2022 THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TN 2022 / RESOLUTION 03.2022 APPROVAL FOR THE PLAN OF ORGANIZATION OF THE AGM 2022

NQ HĐQT SỐ 03.2022 THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TN 2022 / RESOLUTION 03.2022 APPROVAL FOR THE PLAN OF ORGANIZATION OF THE AGM 2022

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ HĐQT số 03.2022 thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 03.2022 Approval for the plan of organization of the AGM 2022"

Watching: NQ HĐQT SỐ 03.2022 THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TN 2022 / RESOLUTION 03.2022 APPROVAL FOR THE PLAN OF ORGANIZATION OF THE AGM 2022