THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2022/ NOTIFICATION FOR LAST REGISTRATION DATE TO EXERCISE THE RIGHT TO ATTEND AMG 2022

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2022/ NOTIFICATION FOR LAST REGISTRATION DATE TO EXERCISE THE RIGHT TO ATTEND AMG 2022

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Notification for last registration date to exercise the right to attend AMG 2022"

Watching: THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2022/ NOTIFICATION FOR LAST REGISTRATION DATE TO EXERCISE THE RIGHT TO ATTEND AMG 2022