Thông báo và nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền / Notification and Resolution The last registration day to implement the right to pay 2023's devidend in cash

Thông báo và nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền / Notification and Resolution The last registration day to implement the right to pay 2023's devidend in cash
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

    1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2023 bằng tiền / Notification Re. The last registration day to implement the right to pay 2023's devidend in cash.
    2. NQ của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023. / Resolution of BOM Re: Schedule for payment of 2023 dividend.

    Watching: Thông báo và nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền / Notification and Resolution The last registration day to implement the right to pay 2023's devidend in cash