BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 / ANNUAL REPORT 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 / ANNUAL REPORT 2023

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


Watching: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 / ANNUAL REPORT 2023