NQ CỦA HĐQT VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI ÔNG TRƯƠNG SỸ TOÀN TỪ NGÀY 10/06/2022 / BOM’S RESOLUTION TO REAPPOINT MR. TRUONG SY TOAN AS THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER FROM 10/06/2022

NQ CỦA HĐQT VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI ÔNG TRƯƠNG SỸ TOÀN TỪ NGÀY 10/06/2022 / BOM’S RESOLUTION TO REAPPOINT MR. TRUONG SY TOAN AS THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER FROM 10/06/2022

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu sau: "NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022"

Watching: NQ CỦA HĐQT VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI ÔNG TRƯƠNG SỸ TOÀN TỪ NGÀY 10/06/2022 / BOM’S RESOLUTION TO REAPPOINT MR. TRUONG SY TOAN AS THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER FROM 10/06/2022