CBTT V/V: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

CBTT V/V: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CBTT V/V: Ký hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam)"

Watching: CBTT V/V: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)