TB NGÀY ĐĂNG KÝ CUỔI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN

TB NGÀY ĐĂNG KÝ CUỔI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN
Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu sau: "TB ngày đăng ký cuổi cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền"

Watching: TB NGÀY ĐĂNG KÝ CUỔI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG TIỀN