CBTT V/V: TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CBTT V/V: TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu sau: "CBTT V/V: Tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công Ty"

Watching: CBTT V/V: TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY