CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2022 SO VỚI Q2.2021 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2022 VS Q2.2021

CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2022 SO VỚI Q2.2021 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2022 VS Q2.2021

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2022 SO VỚI Q2.2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2022 VS Q2.2021"

Watching: CV GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q2.2022 SO VỚI Q2.2021 / EXPLAIN THE REASON FOR PROFIT DIFFERENCE BETWEEN Q2.2022 VS Q2.2021