NQ 05/2022: VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY / RESOLUTION 05/2022: RE-APPOINTMENT OF PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVEMANCE

NQ 05/2022: VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY / RESOLUTION 05/2022: RE-APPOINTMENT OF PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVEMANCE

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ 05/2022: Về việc tái bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 05/2022: Re-appointment of Person in charge of corporate govemance"

Watching: NQ 05/2022: VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY / RESOLUTION 05/2022: RE-APPOINTMENT OF PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVEMANCE