CBTT TÁI BỘ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ INFORMATION DISCLOSURE: RE-APPOINTMENT OF PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERMANCE

CBTT TÁI BỘ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ INFORMATION DISCLOSURE: RE-APPOINTMENT OF PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERMANCE

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CBTT Tái bộ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Information disclosure: Re-appointment of Person in charge of corporate govermance"

Watching: CBTT TÁI BỘ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ INFORMATION DISCLOSURE: RE-APPOINTMENT OF PERSON IN CHARGE OF CORPORATE GOVERMANCE