THÔNG BÁO CHẤM DỨT ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA ÔNG TRẦN CÔNG TOÀN / NOTICE OF TERMINATION OF AUTHORIZATION TO DISCLOSE INFORMATION OF MR TRAN CONG TOAN

THÔNG BÁO CHẤM DỨT ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA ÔNG TRẦN CÔNG TOÀN / NOTICE OF TERMINATION OF AUTHORIZATION TO DISCLOSE INFORMATION OF MR TRAN CONG TOAN

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Thông báo chấm dứt ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Công Toàn"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Notice of termination of authorization to disclose information of Mr Tran Cong Toan"

Watching: THÔNG BÁO CHẤM DỨT ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA ÔNG TRẦN CÔNG TOÀN / NOTICE OF TERMINATION OF AUTHORIZATION TO DISCLOSE INFORMATION OF MR TRAN CONG TOAN