CBTT TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY/ INFORMATION DISCLOSURE FOR RE-APPOINTMENT PERIOD FOR CHIEF ACCOUNTANT

CBTT TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY/ INFORMATION DISCLOSURE FOR RE-APPOINTMENT PERIOD FOR CHIEF ACCOUNTANT

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CBTT tái bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Information disclosure for re-appointment period for Chief Accountant"

Watching: CBTT TÁI BỔ NHIỆM VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY/ INFORMATION DISCLOSURE FOR RE-APPOINTMENT PERIOD FOR CHIEF ACCOUNTANT