GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN / POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN / POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Power of attorney to disclose information"

Watching: GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN / POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION