NQ SỐ 02/2022: QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN / BOM RESOLUTION NO.02: REGULATION ON INFORMATION DISCLOSURE

NQ SỐ 02/2022: QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN / BOM RESOLUTION NO.02: REGULATION ON INFORMATION DISCLOSURE

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ số 02/2022: Quy chế Công bố thông tin"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "BOM Resolution No.02: Regulation on Information Disclosure"

Watching: NQ SỐ 02/2022: QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN / BOM RESOLUTION NO.02: REGULATION ON INFORMATION DISCLOSURE