Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty về việc thành lập công ty liên doanh / Disclosure of information ref: BOM's resolution on the establish of a joint venture company

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty về việc thành lập công ty liên doanh / Disclosure of information ref: BOM's resolution on the establish of a joint venture company
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu/ Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

 

Watching: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Công ty về việc thành lập công ty liên doanh / Disclosure of information ref: BOM's resolution on the establish of a joint venture company