CBTT V/v: Không bổ nhiệm lại vị trí Phó tổng giám đốc / Disclosure of information : No reappointment to the position of Deputy CEO

CBTT V/v: Không bổ nhiệm lại vị trí Phó tổng giám đốc / Disclosure of information :  No reappointment to the position of Deputy CEO

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


Watching: CBTT V/v: Không bổ nhiệm lại vị trí Phó tổng giám đốc / Disclosure of information : No reappointment to the position of Deputy CEO