Thông báo về việc bán tài sản thanh lý - Xe Kia Sorento / Announce of liquidation property - Kia Sorento Car.

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý - Xe Kia Sorento / Announce of liquidation property - Kia Sorento Car.

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: / Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents: 

Watching: Thông báo về việc bán tài sản thanh lý - Xe Kia Sorento / Announce of liquidation property - Kia Sorento Car.