CBTT ÔNG NGUYỄN VĂN MẠNH TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN / INFORMATION DISCLOSURE MR. NGUYEN VAN MANH BECOMES A MAJOR SHAREHOLDER

CBTT ÔNG NGUYỄN VĂN MẠNH TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN / INFORMATION DISCLOSURE MR. NGUYEN VAN MANH BECOMES A MAJOR SHAREHOLDER

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "CBTT Ông Nguyễn Văn Mạnh trở thành cổ đông lớn"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Information Disclosure Mr. Nguyen Van Manh becomes a major shareholder"

Watching: CBTT ÔNG NGUYỄN VĂN MẠNH TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN / INFORMATION DISCLOSURE MR. NGUYEN VAN MANH BECOMES A MAJOR SHAREHOLDER