NQ 08/2022: VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM BÀ BÙI THỊ HƯỜNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY / RESOLUTION 08/2022: RE-APPOINTMENT OF MS. BUI THI HUONG AS CHIEF ACCOUNTANT OF THE COMPANY

NQ 08/2022: VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM BÀ BÙI THỊ HƯỜNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY / RESOLUTION 08/2022: RE-APPOINTMENT OF MS. BUI THI HUONG AS CHIEF ACCOUNTANT OF THE COMPANY

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ 08/2022: Về việc tái bổ nhiệm bà Bùi Thị Hường vị trí Kế toán trưởng Công Ty"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 08/2022: Re-appointment of Ms. Bui Thi Huong as Chief Accountant of the Company"

Watching: NQ 08/2022: VỀ VIỆC TÁI BỔ NHIỆM BÀ BÙI THỊ HƯỜNG VỊ TRÍ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY / RESOLUTION 08/2022: RE-APPOINTMENT OF MS. BUI THI HUONG AS CHIEF ACCOUNTANT OF THE COMPANY