NQ 07/2022: VỀ VIỆC QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ / RESOLUTION 07/2022: INTERNAL AUDIT REGULATIONS

NQ 07/2022: VỀ VIỆC QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ / RESOLUTION 07/2022: INTERNAL AUDIT REGULATIONS

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ 07/2022: về việc Quy chế kiểm toán nội bộ"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 07/2022: Internal Audit Regulations"

Watching: NQ 07/2022: VỀ VIỆC QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ / RESOLUTION 07/2022: INTERNAL AUDIT REGULATIONS