CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2022 SO VỚI Q1.2021

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2022 SO VỚI Q1.2021
Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Q1.2022 so với Q1.2021"

Watching: CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2022 SO VỚI Q1.2021