QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT / OPERATION REGULATIONS OF THE BOM

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT / OPERATION REGULATIONS OF THE BOM

Quy chế hoạt động của HĐQT / Operation regulations of the BOM

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "Quy chế hoạt động của HĐQT"

Halong Canfoco would like to send our shareholders the following document: "Operation regulations of the BOM"

Watching: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT / OPERATION REGULATIONS OF THE BOM