BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV - 2023 / FINANCIAL STATEMENT Q4 - 2023