BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023 / FINANCIAL STATEMENT 2023 PERIOD ENDED 31/12/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023 / FINANCIAL STATEMENT 2023 PERIOD ENDED 31/12/2023

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


1. CV giải trình lý do chênh lệch lợi nhuận năm 2023 so với năm 2022.

    Explain the reason for profit difference between 2023 vs 2022.

2.  BCTC Hợp nhất năm 2023.

     Consolidated Financial Statement 2023

3. BCTC Riêng năm 2023.

      Separate Finacial Statement 2023

Watching: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023 / FINANCIAL STATEMENT 2023 PERIOD ENDED 31/12/2023