BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I - 2024 / FINANCIAL STATEMENT Q1 - 2024