QĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN / DECISION REGARDING THE ISSUANCE OF INFORMATION DISCLOSURE REGULATION

QĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN / DECISION REGARDING THE ISSUANCE OF INFORMATION DISCLOSURE REGULATION

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố thông tin"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Decision regarding the issuance of Information disclosure Regulation"

Watching: QĐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN / DECISION REGARDING THE ISSUANCE OF INFORMATION DISCLOSURE REGULATION