BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NĐT NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU / Report on ownership changes of major shareholders investors holding 5% or more of shares/close-ended fund certificates

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NĐT NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU / Report on ownership changes of major shareholders investors holding 5% or more of shares/close-ended fund certificates
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu/ Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

 

Watching: BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NĐT NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU / Report on ownership changes of major shareholders investors holding 5% or more of shares/close-ended fund certificates