NQ 07/2022: về việc Quy chế kiểm toán nội bộ / Resolution 07/2022: Internal Audit Regulations

NQ 07/2022: về việc Quy chế kiểm toán nội bộ / Resolution 07/2022: Internal Audit Regulations

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ 07/2022: về việc Quy chế kiểm toán nội bộ"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 07/2022: Internal Audit Regulations"

Đang xem: NQ 07/2022: về việc Quy chế kiểm toán nội bộ / Resolution 07/2022: Internal Audit Regulations

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng