BCTC hợp nhất - BCTC riêng giữa niên độ và giải trình chênh lệnh lợi nhuận bán niên 2023 / Reviewed interim consolidated & separate financial statements and Explain the reason for difference of statements of profit 6 month 2023

BCTC hợp nhất - BCTC riêng giữa niên độ và giải trình chênh lệnh lợi nhuận bán niên 2023 / Reviewed interim consolidated & separate financial statements and Explain the reason for difference  of statements of profit 6 month 2023
Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông các tài liệu sau: / Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

1. BCTC hợp nhất giữ niên độ đã được soát xét (6 tháng năm 2023)

  Reviewed interim consolidated finacial statements ( 6 month 2023).

2. BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét (6 tháng năm 2023). 

  Reviewed interim separate finacial statements (6 month 2023)

3. Giải trình chênh lệch BCTC kinh doanh bán niên 2023 trước và sau kiểm toán của công ty Mẹ / Explain the reason for differences of statements of profit and loss for six-month 2023 before and after audit of separat

Watching: BCTC hợp nhất - BCTC riêng giữa niên độ và giải trình chênh lệnh lợi nhuận bán niên 2023 / Reviewed interim consolidated & separate financial statements and Explain the reason for difference of statements of profit 6 month 2023