NQ Số 02A/2024/NQ-HĐQT v/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024/ No 02A/2024/NQ-HĐQT ref: Approval for the Plan of organization of the AGM 2024

NQ Số 02A/2024/NQ-HĐQT v/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024/ No 02A/2024/NQ-HĐQT ref: Approval for the Plan of organization of the AGM 2024

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:


Đang xem: NQ Số 02A/2024/NQ-HĐQT v/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024/ No 02A/2024/NQ-HĐQT ref: Approval for the Plan of organization of the AGM 2024

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng