Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ Documents for 2024 Annual General Meeting Of Shareholders

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ Documents for 2024 Annual General Meeting Of Shareholders

Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

 Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents: (english version below)


1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2024.

     Invitation to AGM 2024.

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024.

     Authorization Letter attending the AGM 2024.

3. Dự thảo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCD.

    Minutes of shareholders examiniation AGM 2024.

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2024.

    Organization regulations AGM 2024

5. Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2024.

    Proposed agenda and contents of AGM 2024

6. Báo cáo của Tổng Giám Đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và KH SXKD năm 2024 của Công ty.

     Report of CEO: Business production activities in 2023 and business production plan in 2024 of the company.

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2024.

     Report on BOM' activities the AGM 2024

8. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023.

    Activities of independent board members and evaluation report of independent member of the BOM on the activities of the BOM in 2023

9. Báo cáo của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ TN năm 2024.

    Report of the supervisory board at AGM of shareholders in 2024.

10. Tờ trình số 01: Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

    Proposal No. 01: Request for approval of audited consolidated 2023 Financial Statements

11. Tờ trình số 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

     Proposal No. 02: Distribution Plan for 2023's profit.

12. Tờ trình số 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

     Proposal No. 03: Selecting the auditor firm to audit financial statements in 2024

13. Tờ trình số 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

      Proposal No. 04: Business and production plan for 2024

14. Tờ trình số 05: Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

      Proposal No.05: Remuneration for BOM members and SB members for 2024.

15. Tờ trình số 06:  Phê duyệt đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

       Proposal No. 06: Approve the Resignation letter and additional election of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.

16. Đơn từ nhiệm thành viên BKS.

      Resignation letter of SB member.

17. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

      Regulation on the additional election of members of the board of supervisors for the 2021-2026 tenure.

18. Mẫu đơn ứng cử / đề cử thành viên BKS và sơ yếu lý lịch.

       Application & CV for nomination/self-nomination to the board of supervisors.

19. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN năm 2024.

      Draft of Minutes of vote counting for AGM 2024.

20. Dự thảo biên bản  ĐHĐCĐ TN năm 2024.

      Draft of Meeting minutes for AGM 2024

21. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024.

     Draft of Resolution of the AGM 2024 of shareholders.

 

 

Đang xem: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ Documents for 2024 Annual General Meeting Of Shareholders

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng