NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2020 (AGM 2020 RESOLUTION)

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2020 (AGM 2020 RESOLUTION)

Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN 2020 (AGM 2020 Resolution)

Quý vị vui lòng click vào đây để tải tài liệu.

Please click here to download the document.

Watching: NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2020 (AGM 2020 RESOLUTION)