NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ TN 2021 / RESOLUTION OF THE AGM 2021