Thông báo chấm dứt ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Công Toàn / Notice of termination of authorization to disclose information of Mr Tran Cong Toan

Thông báo chấm dứt ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Công Toàn / Notice of termination of authorization to disclose information of Mr Tran Cong Toan

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "Thông báo chấm dứt ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Công Toàn"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Notice of termination of authorization to disclose information of Mr Tran Cong Toan"

Đang xem: Thông báo chấm dứt ủy quyền công bố thông tin của ông Trần Công Toàn / Notice of termination of authorization to disclose information of Mr Tran Cong Toan

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng