NQ HĐQT số 03.2022 thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2022 / Resolution 03.2022 Approval for the plan of organization of the AGM 2022

NQ HĐQT số 03.2022 thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2022 / Resolution 03.2022 Approval for the plan of organization of the AGM 2022

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "NQ HĐQT số 03.2022 thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Resolution 03.2022 Approval for the plan of organization of the AGM 2022"

Đang xem: NQ HĐQT số 03.2022 thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2022 / Resolution 03.2022 Approval for the plan of organization of the AGM 2022

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng