Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông: "Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026"
Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026"

Đang xem: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026/ Approve the results of the election of additional member of SB for term 2021-2026

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng