NQ số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

NQ số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

NQ số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

Resolution No. 22/2021/NQ-HĐQT dated 10/06/2021 of BOM of Halong Canfoco regarding the appointment of 2021-2026 termed BOM and SB of Halong Canfoco - Danang

Đang xem: NQ số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 10/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng