NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022 / BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022

NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022 / BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu sau: "NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022"

Đang xem: NQ của HĐQT về việc tái bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc đối với Ông Trương Sỹ Toàn từ ngày 10/06/2022 / BOM’s resolution to reappoint Mr. Truong Sy Toan as the Chief Executive Officer from 10/06/2022

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng