BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 / Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 / Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021"

Đang xem: BCTC Hợp Nhất Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021 / Interim Consolidated Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng