GIẢI TRÌNH LÝ DO CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2023 so với Q1.2022 / Explain the reason for profit difference between Q1. 2023 vs Q1. 2022

GIẢI TRÌNH LÝ DO CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2023 so với Q1.2022 / Explain the reason for profit difference between Q1. 2023 vs Q1. 2022
Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "GIẢI TRÌNH LÝ DO CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2023 so với Q1.2022"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document:"Explain the reason for profit difference between Q1. 2023 vs Q1. 2022"

Watching: GIẢI TRÌNH LÝ DO CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN Q1.2023 so với Q1.2022 / Explain the reason for profit difference between Q1. 2023 vs Q1. 2022