BCTC RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021 / INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2021

BCTC RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021 / INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2021

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "BCTC Riêng Giữa Niên Độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Interim Separate Financial Statements for the 6 month period ended 30 June 2021"

Watching: BCTC RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ KẾ TOÁN 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021 / INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2021