BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG 2022) / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 MONTH 2022)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG 2022) / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 MONTH 2022)

Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông tài liệu: "BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 Tháng 2022)"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 month 2022)"

Watching: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG 2022) / REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (6 MONTH 2022)