ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (TÀI LIỆU)/ANNUAL GENERAL MEETING 2022 (DOCUMENTS)

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (TÀI LIỆU)/ANNUAL GENERAL MEETING 2022 (DOCUMENTS)

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông các tài liệu sau:

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

1. Thông báo mời họp ĐHCĐTN 2022 

Invitation Annaual General Meeting 2022.

2. Chương trình và nội dung họp dự kiến  ĐHCĐ TN 2022 

Proposed agenda and contents of AGM 2022.

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ TN 2022 

Authorization letter attending the AGM 2022

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022

 Organization regulations AGM 2022.

5. Báo cáo của Tổng Giám Đốc.

 Report of the CEO.

7. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị.

 Report of the Board Of Manager.

8. Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Report of the Supervisory Board.

9. Tờ trình 01 - Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021.

Proposal 1 - Request for approval of audited consolidated 2021 Financial Statements.

10. Tờ trình 02 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Proposal 2 - Profit for distribution plan for 2021.

11. Tờ trình 03 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

Proposal 03 - Appointing Independent Audit Agency in 2022.

12. Tờ trình 04 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Proposal 04 -  business and production plan for 2022.

13. Tờ trình 05 - Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

Proposal 05 - Remuneration for BOM and SB for 2022.

14. Dự thảo BBH ĐHĐCĐ 2022

Draft of AGM Meeting Minutes (Vi)

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Draft of AGM Resolution 2022 

Đang xem: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (TÀI LIỆU)/ANNUAL GENERAL MEETING 2022 (DOCUMENTS)

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng