NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ TN 2022 / Resolution and Report of the AGM 2022

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ TN 2022 / Resolution and Report of the AGM 2022

Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý cổ đông các tài liệu sau:

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following documents:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên 2022.

Resolution of the AGM 2022

2. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Report of the AGM 2022

3. Báo cáo của Tổng Giám Đốc về tính hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Report of the CEO on business production performance of the company in 2021 and plan in 2022.

4. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng phát triển.

Operation report of the BOM in 2021 production and business plan in 2022.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ TN 2022.

Report of the Supervisory board at AGM 2022

6. Tờ trình 01 - Thông qua BCTC hợp nhất năm 2021.

Proposal 01 - Request of approval audited consilidated 2021 Finacial Statements.

7. Tờ trình 02 - Phương án phân phối lợi nhuận 2021.

Proposal 02 - Profit distribution plan for 2021.

8. Tờ trình 03 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

Proposal 03 - Appointing Independent Audit Agency 2022.

9. Tờ trình 04 - Kế hoạch SXKD năm 2022

Proposal 04 - Busines and production plan 2022.

10. Tờ trình 05 - Thù lao HĐQT và BKS 2022.

Proposal 05 - Remuneration for BOM and SB for 2022.

Đang xem: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ TN 2022 / Resolution and Report of the AGM 2022

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng