Đại Hội Cổ Đông Thương Niên - Năm 2021 (Tài liệu) / Annual General Meeting 2021 (Documents)

Đại Hội Cổ Đông Thương Niên - Năm 2021 (Tài liệu) / Annual General Meeting 2021 (Documents)

Tài liệu ĐHCĐ TN 2021 / Documents for AGM 2021

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông các tài liệu "Đại hội cổ đông thường niên 2021"

HaLong Canfoco would like to send our shareholders the following documents.

1. Thông báo mời họp ĐHCĐ TN 2021.

Invitation AMG 2021.

2. Chương trình và nội dung họp dự kiến ĐHCĐ TN 2021.

Proposed agenda and contents of AMG 2021.

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ TN 2021.

Authorization letter attending the AMG 2021.

4. Quy chế tổ chức ĐHCĐ TN 2021.

Organization regulations AGM 2021.

5. Báo cáo của Ban TGĐ (VN).

Board of Director's Report (VN).

6. Báo cáo của Ban TGĐ (EN).

Board of Director's Report (EN).

7. Báo cáo của HĐQT (VN).

Board of Manager's report (VN).

8. Báo cáo của Ban Kiểm Soát (VN).

Supervisory Board's report (VN).

9. Các Tờ trình ĐHCĐ TN 2021.

Proposals for AGM 2021.

10. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

Regulations of supervisory board operation.

11. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát - PA1.

Regulations on the election of member of BOM and SB (Option 1).

12. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát - PA2.

Regulations on the election of member of BOM and SB (Option 2).

13. Mẫu ứng cử thành viên HĐQT.

Application for nomination/self-nomination to the BOM (file Word)

14. Mẫu ứng cử thành viên HĐQT (thành viên độc lập)

Application for nomination/self-nomination to the independent member of BOM. (file Word)

15. Mẫu ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát.

Application for nomination/self-nomination to the SB. (file Word)

16. Mẫu Sơ yếu lý lịch cho ứng viên HĐQT và BKS.

17. Dự thảo BB ĐHCĐ TN 2021.

Draf for AGM 2021 Minutes.

18. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ TN 2021.

Draf for AGM resolution.

19. Dự thảo Điều lệ sử đổi (Draft of Amended Charter) (VN)

20. Dự thảo Điều lệ sử đổi (Draft of Amended Charter) (EN)

21. Bảng tóm tắt thay đổi trong Điều lệ (Summary of Changes in Charter)

22. Quy chế hoạt động của HĐQT (Operation Regulation for BOM) (VN)

23. Quy chế hoạt động của HĐQT (Operation Regulation for BOM) (EN)

24. Quy chế quản trị nội bộ (Internal regulations on Corp. Governance) (VN)

25. Quy chế quản trị nội bộ (Internal regulations on Corp. Governance) (EN)

 

Đang xem: Đại Hội Cổ Đông Thương Niên - Năm 2021 (Tài liệu) / Annual General Meeting 2021 (Documents)

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng