THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN / CHANGE THE PERSON AUTHORIZED FOR DISCLOSURE INFOMATION

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN / CHANGE THE PERSON AUTHORIZED FOR DISCLOSURE INFOMATION

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin / Change the person authorized for disclosure infomation

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu:

1. "NQ số 28 của HĐQT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin".

2. "Giấy UQ CBTT cho Ông Trần Công Toàn".

Ha Long Canfoco would like to send our shareholders the following documents:

1. "Resolution No.28 of BOM for change the person authorized for disclosure information".

2."Power of the attorney to disclosure information for Mr. Tran Cong Toan".

Watching: THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN / CHANGE THE PERSON AUTHORIZED FOR DISCLOSURE INFOMATION