GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KQKD BÁN NIÊN NĂM 2021 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN / EXPLAINATION LETTER REASON FOR DIFFERENCES OF STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS FOR THE FIRST 6 MONTH PERIOD BEFORE AND AFTER AUDIT

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KQKD BÁN NIÊN NĂM 2021 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN / EXPLAINATION LETTER REASON FOR DIFFERENCES OF STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS FOR THE FIRST 6 MONTH PERIOD BEFORE AND AFTER AUDIT

Công ty CP Đồ Hộp Hạ Long kính gửi Quý Cổ Đông tài liệu: "Giải trình báo cáo KQKD bán niên năm 2021 trước và sau kiểm toán"

Ha Long Canfoco would like to send our shareholder the following document: "Explaination letter reason for differences of Statements of profit and loss for the first 6 month period before and after audit"

Watching: GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KQKD BÁN NIÊN NĂM 2021 TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN / EXPLAINATION LETTER REASON FOR DIFFERENCES OF STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS FOR THE FIRST 6 MONTH PERIOD BEFORE AND AFTER AUDIT